F.940

DẠNG HỘP 1KG

Kích ra hoa đồng loạt Kích thích hoa trổ thoát và trổ đều, tăng đậu trái.

 

0939009456